สำรองที่นั่งสอบ TOEIC

Posted on Posted in สอบ TOEIC

ติวTOEICออนไลน์

สำหรับ NEW TOEIC ศูนย์ TOEIC เปิดสอบ TOEIC วันละ 2 รอบ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 น. และ 13.00 น.

การสำรองที่นั่งสอบ

ผู้สอบที่สอบส่วนตัวควรสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2260-7061 ในวันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.

ผู้ที่สอบในนามองค์กรสามารถสำรองที่นั่งสอบได้โดยส่งใบสำรองที่นั่งสอบ (Test Request Form) ทาง fax ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ

กรณีสอบส่วนตัว

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง* หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
2. ค่าสอบ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กรณีสอบในนามองค์กร

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง * หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
2. บัตรประจำตัวพนักงานที่มีรูปถ่าย (Photo I.D.)*
3. ค่าสอบ (ในกรณีผู้สอบชำระค่าสอบเอง)
4. แบบฟอร์มส่งตัวผู้สอบ (กรณีไม่ได้ส่งเอกสารทาง fax)

ผู้เข้าสอบควรสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนสอบ โดยมาถึงที่ศูนย์ TOEIC ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่งโมง เพื่อลงทะเบียนสอบ ผู้ที่สอบในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี สามารถมารับผลได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.30 น.
และผู้ที่สอบในวันศุกร์หรือวันเสาร์ สามารถมารับผลได้ในวันจันทร์และวันอังคารตามลำดับ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.30 น. ทางศูนย์ไม่รับแจ้งผลทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับที่ศูนย์ โทอิกฯ เชียงใหม่ สามารถรับผลได้ใน 3 วันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.30 น.

* บัตรหต