ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ NEW TOEIC

Posted on Posted in สอบ TOEIC

ติวTOEICออนไลน์

1. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้นั่งเท่านั้น
2. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, Smart watch, รีโมทรถยนต์ ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ เข้า ห้องสอบโดยเด็ดขาด

ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ ดังนั้นทางศูนย์ไม่รับผิด ชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายใน กระเป๋า ที่ผู้สอบนำมาวางไว้ในที่ทำการของศูนย์

การรับผลสอบ และ Reprint

สามารถรับผลได้ วันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ระหว่างเวลา 10:00-16:30 น. และผล Reprint รับได้ 2 วันทำการหลังยื่นคำร้อง

หลักฐานในการรับผลสอบ

1. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ
2.1 กรณีสอบในนามองค์กรและรับรองผลเอง ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวพนักงานมาด้วย
3. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทนให้นำ
3.1 ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC*
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
3.3 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับแทน

การขอคัดผลสอบ(Reprint)

ผู้สอบที่ต้องการคัดสำเนาผลสอบ (Official TOEIC Reprint) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี สามารถติดต่อที่ศูนย์ฯเพื่อเขียนคำร้องขอใบ Reprint ระหว่างวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 08:00-16:30 น.

หลักฐานในการขอผล reprint

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ
2. ค่าคัด ฉบับละ 100 บาท (อัตรานี้ไม่รวมค่าส่ง EMS)
3. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นขอคัดผลแทนให้นำ…
3.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ทำแทน
3.3 ชื่อและนามสกุลของผู้สอบเป็นภาษาอังกฤษตรงตามใบคะแนนชุดเดิม
3.4 ในกรณีที่เคยสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ระบุคะแนนรอบที่ต้องการขอคัดให้ถูกต้องชัดเจนโดย ระบุคะแนน หรือ วัน-เดือน-ปีที่สอบไป หรือแนบสำเนาใบคะแนนเดิม

หลักฐานในการรับผล reprint

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ

2. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นขอคัดผลแทนให้นำ…
2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ทำแทน